Uncategorized

Sosialpsykologi: 3/2014

Hva er forholdet mellom sosiologi og sosialpsykologi? Og kan vi som sosiologer lære noe av sosialpsykologiske perspektiver, teorier og metodiske tilnærmingsmåter? I USA har sosiologi og sosialpsykologi historisk hatt tette bånd, og det finnes i dag masse sosiologisk forskning som anvender teorier og metoder fra sosialpsykologien. I en norsk kontekst er det derimot tettere skott mellom fagområdene. I dette temanummeret kan du lese artikler og bokanmeldelser som på ulikt vis illustrerer hvordan sosiologer og sosialpsykologer kan ha gjensidig utbytte av hverandre. Temanummerets redaktører er Arnfinn H. Midtbøen og Julia Orupabo. Les hele nummeret her!

Artikler

 • Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg: Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet
 • Michael Hviid Jacobsen og Jan Brødslev Olsen: Dødens socialpsykologi – perspektiver på døden i samspillet mellem individ og samfund
 • Tone Schou Wetlesen: Møtesteder og pardannelse

Bokanmeldelser

 • Susan T. Fiske og Hazel Rose Markus (red.): Facing Social Class. How Societal Rank Influences Interaction. Anmeldt av Jørn Ljunggren
 • Cecilia L. Ridgeway: Framed by Gender. How Gender Inequality Persists in the Modern World. Anmeldt av Liza Reisel
 • Ivar Frønes: Å forstå sosialisering. Anmeldt av Harriet Bjerrum Nielsen
Reklamer
Standard
Uncategorized

Europa: 2/2014

Temaet for Sosiolog i dag 2/2014  er Europa og europeisering. I samfunnsforskning og dagligtale er europeisering et begrep som retter oppmerksomheten mot en rekke ulike endringsprosesser og fenomen. I stort dreier det seg om hvordan Europa og ’det europeiske’ påvirker og påvirkes. Politikk, lover, offentligheter, skolesystem, grenser, identiteter og medier er noen eksempler på tema fra studier av Europa og europeiseringens ulike former. Les hele nummeret her!

Artikler

• Pål Veiden: Når grenser forsvinner – Europa i det små
• Tore Slaatta: Det transnasjonale nyhetsbeitet: En mediesosiologisk utmark i Europa-forskningen
• Terje Rasmussen: Politisk offentlighet og legitimitet i EU: Sosiologiens bidrag

Bokessay
• Henrik Keyser Pedersen: Europa sett med tyske øyne

Bokanmeldelser
• Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum (red.): Det norske paradoks. Om Norges forhold til Den europeiske union
Anmeldt av Torbjörn Bergman
• Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik og Katja Franko Aas (red.): Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede
Anmeldt av Espen D.H. Olsen
• Peter Schultz Jørgensen: New York og kampen for byen
Anmeldt av Oddrun Kristine Sæter

Standard
Uncategorized

Kulturpolitikk nr. 1/2014

Tema for Sosiologi i dag 1/2014 er kulturpolitikk. Kultursosiologien og kulturpolitikkforskningen har gjennomgått parallelle institusjonaliseringsprosesser over de siste tiårene. Vi ønsker med dette nummeret å skape tettere dialog mellom disse forskningsfeltene. I nummeret diskuterer forfatterne lobbyisme, kvalitet og ære i kulturpolitikken, de tar opp utfordringer med å fange digitaliseringsprosessene kulturpolitisk, og de diskuterer legitimeringsfortellinger om regionalisering av kulturpolitikken. Håkon Larsen og Per Mangset er redaktører for nummeret.

Følg lenke til innholdet!

Artikler

 • Håkon Larsen & Per Mangset: Kulturpolitikk og sosiologi
 • Anne-Britt Gran: Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep
 • Roger Blomgren & Jenny Johannisson: Varför regional kulturpolitik? Legitimeringsberättelser i svenska regioner
 • Sigrid Røyseng: Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet
 • Heidi Stavrum: Hvor mange gullplater henger på veggen? Om danseband og kvalitet

Kommentar

 • Dag Solhjell: Ære og kulturpolitikk

Bokessay

To bøkerkommenteres av Mette Andersson

 • Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen & Dag Wollebæk: Liker, liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
 • Jan Frode Haugseth: Sosiale medier i samfunnet

Bokanmeldelse

 • Aksel Tjora (red.): Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Anmeldt av Hans Erik Næss
Standard
Uncategorized

Seksuell vold: Nytt nummer av Sosiologi i dag

Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er seksuell vold. Begrepet seksuell vold gir assosiasjoner til voldtekt, men omfatter også andre typer krenkelser, som voldtektsforsøk, uønsket beføling og å bli presset til å utføre seksuelle handlinger på andre. Seksuell vold omtales ofte som en særlig psykisk nedbrytende krenkelse (Meld.St. nr. 15, (2012–2013), NOU 2008: 4). Den rammer vår mest private og sårbare side og representerer anslag mot kjønnsæren, ”et gammelmodig, men godt begrep for sentrale sider ved en persons identitet, selvrespekt og omdømme” (Dahl, 1994: 204). Den seksuelle volden har betydelige personlige og samfunnsmessige omkostninger. Temaredaktører er May-Len Skilbrei, Ingrid Smette og Kari Stefansen. Les nummeret hos NOVUS forlag (krever abonnement).

Artikler

 • Incestdebatten i Sverige 1982–96. Av Gabriella Nilsson
 • Når både offer og overgriper er barn – historier fra vår nære fortid (og nåtid?) Av Kjersti Ericsson
 • Voldens kontinuum og kvinders voldserfaringer. Av Bo Wagner Sørensen

Bokmeldinger

 • Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse (2012): ’Bak lukkede dører. En bok om voldtekt’. Anmeldt av Karin Widerberg
 • Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse (2012): Bak lukkede dører. En bok om voldtekt. Anmeldt av Marie Bruvik Heinshou
 • Preben Z. Møller (2013). Kampen om voldtekt. Ekte voldtektsmenn og hvem som helst. Anmeldt av Lucas Gottzén
 • Carolina Øverlien (2012). Vold i hjemmet – barns strategier. Anmeldt av Anne Solberg
 • Linn Stalsberg (2013). Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land. Anmeldt av Helene Aarseth
 • Berit Brandth og Elin Kvande (red.) (2013). Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten Anmeldt av Knut Oftung
 • Håkon Larsen (2013). Den nye kultursosiologien. Anmeldt av Mats Trondman
Standard
Uncategorized

Kausalitet: Nytt nummer av Sosiologi i dag

Tema for Sosiologi i dag 3/2013 er kausalitet. Sosiologiske forskningstema og teorier har kausale elementer som sine kjerner.

kausalitet

Arbeid med utvikling av teori innen sosiologifaget betyr svært ofte arbeid med ideer og bevismateriale om årsak-virkningforhold.  I de siste tiårene har det vært en oppblomstring i interessen for kausalitet i kvantitativ samfunnsvitenskap.  Temanummeret tar opp en rekke metoder for kausal modellering og generelle problemstillinger om kausalitet. Redaktører for dette nummeret er Torkild Hovde Lyngstad, Mette Løvgren og Andreas Kotsadam.

 

Artikler

 • Are Skeie Hermansen & Ferdinand A. Mohn: «Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne grafer? En innføring i den kontrafaktiske modellen og kausale grafer (DAGs)»
 • Nicolai Borgen: «Instrumentvariabler—en introduksjon for samfunnsforskere»
 • Elisabeth Ugreninov & Gunn Elisabeth Birkelund: «Naturlige eksperiment»
 • Per Arne Tufte: «Å studere sosiale årsakssammenhenger»

Bokanmeldelser

 • Steven. L. Morgan & Christopher. Winship: ”Counterfactuals and causal inference.” Anmeldt av Jon Ivar Elstad
 • Aksel Tjora (red.): ”Helsesosiologi.” Anmeldt av Rannveig Dahle
 • Sharam Alghasi, Elisabeth Eide & Thomas Hylland Eriksen: ”Den globale drabantbyen – Groruddalen og det nye Norge.” Anmeldt av Ida Nafstad
 • Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.): ”Velferdsstatens familier.” Anmeldt av Kari Wærness
Standard
Uncategorized

Nytt nummer av Sosiologi i dag: Dyr i samfunnet

Tittelen på Sosiologi i dags andre nummer av 2013 er Dyr i samfunnet. Temaredaktør har vært Ragnhild Sollund. Hent ned PDF-versjoner eller kjøp abonnement på Sosiologi i dag hos Novus forlag her

dyrisamfunnet

ARTIKLER
Lisa Gålmark: Antroandrocentrismens giljotin – exemplet Olympe de Gouges
Liv Emma Thorsen: Museumsdyr
Per-Anders Svärd: När den Andre dödar
Rune Ellefsen: Å fylle ”dyrevelferd” med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten

BOKMELDINGER
Timothy Pachirat, Every Twelve Seconds: Industrialized Slaughter and the Politics of Sight andmeldt av Helena Pedersen
Ketil Skogen, Olve Krange og Helene Figari 2013. Ulvekonflikter – en sosiologisk studie anmeldt av Morten Tønnesen

Standard